ПРАВИЛА И УСЛОВИ

Условитете и правилата за обезбедување на Претплатата со содржина (во натамошниот текст како T&C) се развиени во согласност со барањата на постојното законодавство на Северна Македонија и ги регулираат односите помеѓу трговската марка Affshark Trade LP(„Давателот на Cодржина“) и Претплатниците на услугата („Услугите“)

Affshark Trade LP е компанија која е уредно регистрирана според законите на Канада со Регистрација бр: 270 748 981 и има своја регистрирана адреса на 120 Newkirkroad, Suite 34, RichmondHill, Ontario.

Овие T&C се јавни и можат да бидат прифатени од претплатникот само со прифаќање на истите како целина. Претплатникот може да ги прифати овие T&C со претплата на Содржината на начин опишан во Дел 2 од овие T&C.

1. Пристап

1.1. Со пристапување и/или користење на оваа страница и/или регистрирање на услугите, потврдувате дека имате најмалку осумнаесет години. Ако не сте одговорни за плаќање на сметка за мобилен телефон или Интернет или имате помалку од осумнаесет години, ве молиме добијте дозвола од плаќачот на сметката, родителите, старателот и/или работодавците пред да се регистрирате и/или да учествувате во Услугите.

1.2. Со регистрација и/или учество во Услугите, вие (1) потврдувате дека, доколку е потребно, сте ја добиле потребната дозвола, согласност или одобрение од плаќачот на сметката, родителите, старателот или работодавачот и (2) прифаќате дека ви беше понудена можноста да ги прочитате и прифатите T&C (вклучувајќи ги и условите од операторот за мобилни телефони што важат) пред да се регистрирате за Услугите. Ако не се согласувате не се регистрирајте и не ги користете Услугите.

1.3. Кога се регистрирате за и/или ја користите Услугата, потврдувате дека сте ги прифатиле овие Услови и дека ги исполнувате условите што важат за вашата ситуација, како што е наведено погоре. Вие се согласувате дека секое лице кое бара вакви Услуги е ваш агент со полно овластување да дејствува во ваше име во однос на таквите Услуги. Освен ако не е поинаку наведено, сите нови или дополнителни карактеристики што ги зголемуваат или подобруваат тековните Услуги, вклучително и објавување на нови услуги, ќе подлежат на T&C.

1.4. Со пристапување и/или користење на оваа страница, ги прочитавте и ги разбравте овие услови и прифаќате дека сте законски врзани за овие T&C. Овие T&C ќе се применуваат за сите услуги што ги дава Давателот на содржина, освен ако не е поинаку наведено.

1.5. Ниту едно од овие услови не влијае на какви било права или обврски наметнати според законот за Северна Македонија.

2. Опис на Претплатата на Содржината

2.1. Давателот на содржина му дозволува на претплатникот да има пристап во рок од седум календарски дена до содржина за видео (во натамошниот текст Сontent), поставена на веб-страницата на Давателот на содржина mk.wellnes-energy.com/ , наменета да се користи на паметниот телефон или кој било друг прифатлив уред.

2.2. Доколку претплатникот не ја откаже претплатата на содржината, терминот за обезбедување на претплата на содржината автоматски се продолжува секој пат за седум календарски дена сè додека претплатникот не ја исклучи претплатата.

2.3. Претплатникот може да користи претплата со испраќање на зборот WELL на мобилниот број 149444 преку СМС услуга на соодветниот оператор за мобилна мрежа.

3. Услови на употреба

3.1. Давателот на содржина му обезбедува на претплатникот пристап на содржината на претплатата на начин пропишан со овие правила.

3.2. Со прифаќање на овие правила, вие го потврдувате вашиот правен капацитет за спроведување нарачка во согласност со барањата на сегашното законодавство на Северна Македонија.

3.3. Претплатникот кој сака да добие Претплата на Содржината мора да ја има потребната опрема за поставување на нарачка, примање на Услугата за Содржина и Претплатата на Содржината.

3.4. Претплатникот потврдува дека ги прочитал овие T&C и го потврдува фактот за исполнување на сите барања утврдени од T&C за Претплатникот.

3.5. Давателот на содржина е целосно одговорен за усогласеноста на содржината со тековните регулативи утврдени од Операторот на мобилна мрежа.

4. Нарачка за откажување

4.1. Претплатникот може да се откаже од Претплатата на содржината во случај ако тој веќе не е подготвен да ја користи.

4.2. Претплатникот треба да изврши Откажување претплата од услугата самостојно со испраќање STOP WELL на 149444.

5. Цена

5.1. Цената на Претплататае 59 MKD по смс / 4 смс неделно или вкупно 236 мкд со ДДВ

6. Ограничување на Одговорноста за Давателот на Содржина

6.1. Давателот на Содржина не одговара за: а. неуспех во преносот;
b. раскинување на врската;
c. бришење на содржина на пораки или податоци за Претплатници;
d. недостапност до платформата преку Интернет;
е. одложувања во преносот на податоци;
f. прекини или други прекини во комуникациската линија;
g. кражба на белешки;
h. уништување на какви било податоци од трето лице;
i. неовластен пристап до податоци;
ј. манипулација со податоци;
к. злоупотреба на податоците.

6.2. Покрај тоа, Давателот на Содржина не е одговорен за содржината на пораките, бидејќи овие пораки не можат да се проверат во однос на содржината. Содржината на пораката е одговорност на авторот. Исклучувањето на одговорност или ограничувањето на одговорноста ги исклучува загубите што се состојат од оштетување на здравјето или животната опасност, или кои можат да бидат изведени од значителна повреда на обврските од Давателот на Содржина или нејзиниот законски застапник или агент. Одговорноста за Давателот на Содржина е ограничена во зависност од наводната штета. Секоја одговорност на Давателот на Содржина во согласност со законодавството за одговорноста на производителот за штета предизвикана од дефект на производот останува непроменета.

7. Ограничувања

7.1. Во случај Опремата за Претплатници да не го поддржува форматот потребен за репродукција, стартување или прегледување на Содржината, Претплатата на Содржината не може да се гарантира.

7.2. Претплатникот има право да ја користи Содржината само за лични цели и не смее да ја дистрибуира со продажба или на друг начин отуѓување на Содржината на трети страни.

7.3. Со прифаќање на овие Услови, Претплатникот се согласува со горенаведените ограничувања при обезбедување на Претплата на Содржината.

7.4. Доколку Претплатникот не сака да ја користи Претплатата на Содржината со ограничувањата наведени во овие T&C, Претплатникот има право да ја исклучи Претплатата на Содржината според редоследот наведен во дел 4 од овие T&C.

8. Одговорности на претплатникот

8.1. Од Давателот на Содржина се бара да ги чува податоците за пристап и мобилните телефони на безбедно место и да не ги пренесува на трети страни.

8.2. Во случај на губење на пристапните податоци и/или мобилниот телефон, претплатникот е должен веднаш да го извести Давателот на Содржина за оваа загуба и веднаш да го блокира мобилниот телефон од соодветниот мобилен оператор. Додека загубата не се пријави во Давателот на Содржина, претплатникот е одговорен за трошоците поврзани со употребата на СМС разговор.

8.3. Претплатникот се обврзува да го исклучи Давателот на Содржина од побарувања, побарувања и одговорност кон трети лица, за кои се тврди дека ги прекршува правата на трети страни од страна на учесникот или друга содржина на пораката што е во спротивност со законот или договорот. Ова исто така важи и за трошоци за спроведување на законот (правни и правни трошоци).

9. Права на интелектуална сопственост

9.1. Освен ако не е поинаку утврдено овде, сите права, наслов и интерес за и интелектуална сопственост, заштитени права или други права поврзани со нематеријална сопственост кои се користат, развиваат, содржат, отелотворени или практикуваат во врска со која било од Услугите ( „Права на интелектуална сопственост на Давателите на Содржини“) се во сопственост на Давателот на Содржинаили неговите даватели на лиценци и вие се согласувате да не барате интерес или сопственост на какви било права на интелектуална сопственост на Давателите на Содржини.

9.2. Давателот на Содржина доделува и вие прифаќате лична, ограничена, незаменлива, неексклузивна, повлекува и незаменлива лиценца и дозвола за преземање и користење на Услугите на назначен компатибилен мобилен уред исклучиво за ваша лична, не -комерцијална употреба.

9.3. Понатаму, потврдувате и се согласувате дека не можете да изменувате, изнајмувате, позајмувате, закупате, заемете, продадете, дистрибуирате, создавате или генерирате Услуги и/или права на интелектуална сопственост на Давателот на Содржина, освен во случај кога Давателот на Содржина има ви даде експлицитна писмена дозвола да го сторите тоа.

9.4. Вие потврдувате дека ниту еден наслов на Права на интелектуална сопственост на Давателот на Содржина не ви е пренесен и дека не добивате никакви права, изразени или имплицитни, во Услугите, освен правата што се изрично дадени во овие T&C.

9.5. Вие потврдувате дека сите ознаки што се појавуваат во текот на Услугите припаѓаат на Давателот на Содржина или соодветните сопственици на таквите марки и се заштитени со домашни и меѓународни закони за трговски марки и закони за авторски права.

9.6. Секоја употреба на која било ознака се појавува во текот на Услугите без изразена писмена согласност од Давателот на Содржина или сопственикот на ознаката, како што е соодветно, е строго забрането. Wellness Energy е трговска марка на Давателот на Содржини.

9.7. Услугите може да се преземат само еднаш и може да не бидат предани, продадени, дистрибуирани, прикажани, изведени, копирани, модифицирани или користени на кој било начин, во целина или делумно, освен како што е предвидено од овие T&C.

9.8. Вие гарантирате дека ќе го користите само интерфејсот обезбеден од Давателот на Содржина за да пристапите до Услугите.

9.9. Вие се согласувате дека носителите на правата, кои ги лиценцираат нивните музички и други содржини со содржини на Давателот на Содржина за употреба во Услугите, се сфатени во оваа смисла според обемот на заштита на овој договор и дека тие самите се овластени да ги спроведуваат одредбите од овој договор, кои се однесуваат директно на нивната содржина.

9.10. Знаете дека употребата на музички дела е предмет на условите за користење, како што е утврдено подолу. Вие не може да дозволите трето лице да копира, менува, репродуцира, пренесува, дистрибуира или користи на кој било друг начин музички дела, што ги користите или примате, надвор од ограничувањата што се дозволени со авторските права. Вие се обврзувате веднаш да ја известите Компанијата за каква било не-овластена употреба. Сите права, кои не се експлицитно ви се дадени од ова T&C, се задржани од Давателот на Содржина и/или неговите лиценци.

10. Други услови

10.1. Отпишувањето од Службата за содржина подразбира прекинување на Претплатата за Содржината.

10.2. Во случај Претплатникот да се исклучи од Службата за содржина, Претплататана Содржината може да се обезбеди дури откако Претплатникот повторно ќе се претплати.

10.3. Давателот на содржина ги доби сите потребни дозволи за користење на содржината.

11. Грижана клиенти и Политика за рефундирање

11.1. Ако имате какви било прашања во врска со овој Договор, ве молиме контактирајте со еден од следните методи.

11.2. За спроведување на вашето барање за рефундирање, мора да не известите што е можно поскоро по е-пошта.
Телефон: +38923207687
Повици се пресметуваат според тарифите на операторот за мобилна мрежа.
Е-пошта: [email protected]

Назад